Odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości

Ewentualne odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości jest dość problematycznym rozwiązaniem, a wręcz wiele osób wychodzi z założenia, że opcja taka w ogóle nie jest dopuszczalna. Takie przeświadczenie wynika przeważnie z konieczności podpisania umowy w formie aktu notarialnego oraz dokonania stosownego wpisu w księdze wieczystej. Należy jednak pamiętać, że choć faktycznie czynność ta obarczona jest dodatkowymi warunkami, to odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości jest możliwe.

W jakich okolicznościach możliwe jest odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości?

Odstąpić od umowy sprzedaży nieruchomości mogą obie jej strony. Może dojść do tego na przykład wtedy, gdy nie zostały spełnione określone w niej zapisy. W praktyce do sytuacji takich dochodzi najczęściej, gdy kupujący nie dokona w terminie należnej wpłaty, gdy nie będzie ona kompletna, bądź gdy sprzedawca wydaje nieruchomość w stanie znacznie odbiegającym od tego, w jakim zgodnie z umową miała ona zostać sprzedana.

Samo niedotrzymanie umowy nie jest jednak wystarczające, aby móc od niej odstąpić. W pierwszej kolejności, w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, strona pokrzywdzona musi wyznaczyć dodatkowy termin na wywiązanie się z umowy, zastrzegając przy tym, że jego niedopełnienie może skutkować odstąpieniem od umowy. Dopiero po upływie tego terminu, o ile oczywiście druga ze stron nie dopełni swojej powinności, możliwe jest sporządzenia formalnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Odstąpienie od umowy sprzedaży nieruchomości

Odstąpienie od umowy w przypadku niezgodności nieruchomości ze stanem deklarowanym

Proces odstąpienia od umowy wygląda nieco inaczej w sytuacji, gdy nieruchomość nie jest zgodna z umową, czyli innymi słowy, ma wady, o których kupujący wcześniej nie wiedział. Wówczas należy się oprzeć na przepisach dotyczących rękojmi przy sprzedaży. Stanowią one, iż przesłanką do odstąpienia od umowy są wyłącznie wady istotne, które w przypadku nieruchomości odnoszą się do jej głównych parametrów.

Co więcej, jeżeli sprzedający podejmie się ich usunięcia we wskazanym terminie (który musi uwzględniać rodzaj wady i czas wymagany na naprawę), wówczas odstąpienie nie będzie możliwe. Należy również pamiętać, że samo złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, nie stanowi automatycznie przeniesienia własności nieruchomości na odstępującego - musi go bowiem dokonać druga strona umowy, a czynności tej dokonuje się najczęściej na drodze umowy w formie aktu notarialnego.