Śmierć małżonka, a sprzedaż mieszkania

Właściciel nieruchomości, sprzedając ją przed upływem 5 lat od daty zakupu, zobowiązany jest zapłacić 19% podatku dochodowego. Przepisy te pozostają bez zmian, jednak od 1 stycznia 2019 roku zmieniono przepisy dotyczące podatku od sprzedaży nieruchomości przez spadkobiorców, w tym również przez osoby, które straciły współmałżonków.

Dotychczasowe przepisy

Do niedawna przepisy dotyczące podatku od nieruchomości w przypadku jej odziedziczenia były wręcz absurdalne. Jeżeli mieszkanie należało do wspólnoty majątkowej małżeństwa, a po śmierci jednego ze współmałżonków drugi stawał się jedynym właścicielem lokalu, za datę jego nabycia uznawano dzień odziedziczenia spadku. Tym samym, chcąc sprzedać mieszkanie, trzeba było zapłacić 19% podatku dochodowego lub też odczekać 5 lat, a nawet nieco więcej, gdyż okres 5 lat liczony jest dopiero od zakończenia roku, w którym nabyto lub wybudowano daną nieruchomość. W wielu sytuacjach okazywało się to nie lada kłopotem. Przykładowo, niejednokrotnie współmałżonek, który odziedziczył daną nieruchomość, nie był w stanie jej utrzymać bez wsparcia finansowego osoby, która odeszła.

Śmierć małżonka, a sprzedaż mieszkania

Likwidacja podatku

Zgodnie z nowymi przepisami, odziedziczenie mieszkania nie jest uznawane za jego nabycie, w kontekście przepisów dotyczących podatku dochodowego. Za datę nabycia nieruchomości uznaje się dzień, w którym weszła ona do wspólnego majątku, czyli w praktyce jest to data oddania do użytku wybudowanego domu lub też data nabycia mieszkania. Warto zaznaczyć, że nowe przepisy nie dotyczą tylko współmałżonków, ale spadkobierców w ogóle. Dziedzicząc mieszkanie, spadkobiorca może od razu je sprzedać bez konieczności uiszczania podatku dochodowego, o ile od zakupu nieruchomości przez osobę zmarłą minęło co najmniej 5 lat.

Przepisy regulujące kwestię podatku od nieruchomości uiszczanego przez spadkobierców są przejrzyste i nie budzą wątpliwości. Dowodem na to są interpretacje wydane początkiem roku przez Krajową Informację Skarbową. Potwierdzają one brak konieczności płacenia podatku dochodowego w sytuacjach, które powyżej opisano.